Downtown House

Downtown'un ortaya çýkýþý birebir tecrübeye ve yaþanmýþlýða dayalý bir hikayeyi kapsar. Manhattan-Brooklyn arasýndaki Downtown treni, bir yolculuktan fazlasý olarak bambaþka bir çekiciliðe sahip olarak bilinir. Ýlham aldýðýmýz unsurlardan bir diðeri de Vanessa Carlton'ýn A Thousand Miles þarkýsýnda geçen "making my way Downtown" sözü. New York sýnýrlarýndan çýkýnca esin kaynaðýmýzýn sýradaki duraðý Amsterdam. O kadar güzeldir ki Amsterdam'ýn sokaklarý, bisikletleri, evleri; adeta kendine aþýk eder. Her þeyi býrakýp Amsterdam'a yerleþme fikri çekici gelir fakat Amsterdam'ý buraya taþýmak daha caziptir.

Ýþte Downtown House'un çýkýþ noktasý hiçbir sebep olmaksýzýn Manhattan'dan Brooklyn'e yolculuk yapma isteði doðuran Downtown treni ve büyüleyici Amsterdam þehridir.

SÝZE ÖZEL

Downtown House

BURADAYIZ

Downtown House Ýletiþim

Adres

Google Harita

Rezervasyon

Aþaðýdaki formu doldurarak ya da telefonla rezervasyon yaptýrabilirsiniz.

  • 0258 251 27 27
  • 0533 499 77 33
Rezervasyon

Downtown House rezervasyon

REZERVASYON FORMU

Downtown House deðerlendirme formu

YORUMLAYIN

Deðerlendirmelerinizi aþaðýdaki formu doldurarak belirtebilirsiniz.

Deðerlendirme Formu

BÝZE BÝRAZ BÝZDEN BAHSEDER MÝSÝNÝZ?

Evet
Hayýr
1
2
3
4
5

SÝZE NASIL ULAÞALIM?

© 2017 Downtown House. Her hakký saklýdýr. Tasarým Marco Visa